ข่าวสาร

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

          ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

ลักษณะผลงาน

          ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่คิดค้นหรือจัดทำด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น  โดยผลงานจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 ผู้มีสิทธิ์สมัคร      

             4.1 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐ

และเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศ หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี

             4.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช.  

             4.3 การสมัครอาจสมัครคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)

          ส่งข้อเสนอโครงการฯได้ที่ E-mail: scisoc.thailand@gmail.com หรือที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ  15 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2252-4516 ,0-2218-5245

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ word/pdf

 

โบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์