ข่าวสาร

โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2563


โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

ประจำปี พ.ศ.2563

...................................................

         สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี  ประจำปี 2563 โดยชุมนุมที่มีสิทธิส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่มีสมาชิกชุมนุมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-ม.3 ) ในปีการศึกษาปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้แทนชุมนุมที่จะนำเสนอด้วยวาจาจะต้องเป็นสมาชิกของชุมนุมที่เข้าประกวด

หลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด

          แต่ละชุมนุมต้องทำกิจกรรมตามหนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเด่นควรเป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันทำในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

 1. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ำชุมนุมกันโดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทำนิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด
 2. ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้น ๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
 3. นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นำเสนอ
 4. นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน
 5. อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
 6. โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ง
  1. ใบสมัครพร้อมรายงาน (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ) จำนวน 5 เล่ม และซีดีบันทึกไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf จำนวน 1 แผ่น
  2. บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 point
  3. คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที สื่อให้เห็นองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สังเกตเห็น หรือพฤติกรรมที่ได้จากการทำกิจกรรมเด่นในรูปของภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีทัศน์ พร้อมคำบรรยาย ประกอบด้วยเสียงหรือตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบไฟล์ . mp4 เท่านั้น  หากมีการใช้ภาพ เพลง ดนตรี ที่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญา ต้องมีการแจ้งแหล่งที่มา และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์
 7. หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์

กำหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี

ระยะเวลา

กิจกรรม

  25 กันยายน 2563

หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 5 เล่ม พร้อมซีดีบันทึกไฟล์รายงาน.pdf และซีดีคลิปวีดีโอ เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

  30 ตุลาคม 2563

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  http://www.scisoc.or.th

  16-18 พฤศจิกายน 2563

- การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี

- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 ** โครงการการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี

 ** รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี

 ** ใบสมัครการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี Word / PDF