ข่าวสาร

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2564


         ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ประจำปี 2564 (ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2564) เพื่อให้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ และศึกษางานของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นระยะเวลา 1 ปี ในตำแหน่งว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566 เป็นเวลา 2 ปี แทนนายกสมาคม ฯ คนปัจจุบัน ซึ่งจะหมดวาระในวันที 31 ธันวาคม 2564          

          คณะกรรมการสรรหาว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ปี พ.ศ. 2564 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา ให้เป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อว่าที่นายกสมาคมฯ โดยเสนอชื่อผู้เหมาะสมในแบบเสนอชื่อว่าที่นายกสมาคมฯ และโปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบ ไปยัง

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

จดหมายเชิญให้เสนอชื่อว่าที่นายกสมาคมฯ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2564

คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อว่าที่นายกสมาคมฯ

แบบเสนอชื่อว่าที่นายกสมาคมฯ