ข่าวสาร

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564


โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ประจำปี พ.ศ. 2564

           เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูที่รักความก้าวหน้าในการสอนสามารถคิดและใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการศาสตร์พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ก้าวทันโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ประจำปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี

ผู้มีสิทธิสมัคร  ครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 16 เมษายน 2564 และปัจจุบันยังปฏิบัติการเป็นครูสอนด้านวิทยาศาสตร์
  2. มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา หรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป
  3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น

การสมัคร  มี 2 วิธี ดังนี้

  1. สมัครได้ด้วยตนเอง
  2. หน่วยงานที่สังกัดเสนอให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ

วิธีการสมัคร

  1. ส่งแบบรายงานประวัติ และผลงานต่างๆ เพื่อขอรับการสรรหาเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  แบบรายงานให้นำส่งจำนวน 2 ชุด
  2. ส่งแบบรายงานไม่เกิน 10 หน้า A4 โดยตนเองหรือโดยหน่วยงานที่สังกัด
  3. ส่งสำเนาหลักฐานของผลงานต่างๆ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะไม่คืนเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
  4. จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ถึง

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

          กรุงเทพฯ 10330

ผู้สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 (แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด)

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 64

แบบรายงานข้อมูลประวัติ word/pdf