ข่าวสาร

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 21 (พ.ศ.2564)

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

          ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (พ.ศ.2564) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและสนับสนุนผลงานไปประกวดต่อต่างประเทศ

ลักษณะผลงาน

          นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสำคัญประเด็นหลัก  STEAM for Creative Economy กล่าวคือ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลป (Art) คณิตศาสตร์ (Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง สร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน

 ผู้มีสิทธิ์สมัคร      

          นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี / ปวส. และนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมปลาย / ปวช. ในสถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเดี่ยวหรือเป็นทีม ที่ไม่เกิน 3 คน 

วิธีการสมัคร      

ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://steam4i.nia.or.th/camp/register/16

หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ  8 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2252-4516 ,0-2218-5245

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ (ส่งในระบบออนไลน์เท่านั้น)

โบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์