ข่าวสาร

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ สนับสนุน IYBSSD2022


          เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สหประชาชาติได้ประกาศให้ ปี ค.ศ. 2022 หรือ ปี พ.ศ. 2565 เป็นปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ International Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022 (เรียกย่อว่า IYBSSD 2022) เพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมระดับนานาชาตินี้ และได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการ IYBSSD เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021


SST logo on the home page of the website at www.iybssd2022.org, and that we also have a presentation page at www.iybssd2022.org/en/dt_team/science-society-of-thailand