ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 13


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13 วันที่ 28 – 29 เมษายน 2564  (Online) และ วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2564 (Onsite/Online)

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ลงทะเบียนแบบตอบรับออนไลน์ ได้ที่ shorturl.asia/Y3rZl ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์) พร้อม Add Line : TSC#13 หลังจากกรอกข้อมูลทันที เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

 

ตารางกิจกรรม

แผนที่