ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

มอบวารสารให้

1

คุณน้ำเติม  จองเฉลิมชัย

โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง จ.จันทบุรี

2

คุณสมพิศ บุณยเนตร

โรงเรียน ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จ.จันทบุรี

3

คุณยอดธง สิงหเดชวีระชัย

โรงเรียน ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ จ.จันทบุรี

4

คุณอุษา สุทธินาค

โรงเรียน ตชด.บ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

5

ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล

โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว จ.จันทบุรี

6

คุณดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล

โรงเรียน ตชด.บ้านท่ากุ่ม จ.ตราด

7

ดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

โรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด จ.ตราด

8

คุณเอกวัล ลือพร้อมชัย

โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง จ.จันทบุรี

9

คุณประชุมพร ทุนกุล

โรงเรียน ตชด.บ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว

10

รศ.ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์

โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ จ.สระแก้ว

11

น.ส.ลัดดาวรรณ  เจริญศักดิ์ศิริ

โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง จ.สระแก้ว

12

คุณดำรัส วงศ์สว่าง

โรงเรียน ตชด.การบินไทย จ.สระแก้ว

13

คุณขจีนาฏ โพธิเวชกุล

โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง  จ.1สระแก้ว

14

คุณคำรณ เมฆฉาย

โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย จ.สระแก้ว

15

คุณธานี  ศุขกลิ่น

โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม จ.สระแก้ว

16

รศ.ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค์

โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

17

ศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง

โรงเรียน ตชด.บ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา

18

คุณวิทวัส หาญดี

โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ  จ.1สระแก้ว

19

คุณรัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย

โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

20

คุณสันติ  ม่วงปาน

โรงเรียน ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ จ.กาญจนบุรี

21

คุณพัชราภรณ์ ภู่สูงเนิน

โรงเรียน ตชด.สุนทรเวช จ.กาญจนบุรี

22

คุณณัฏฐ์ ดิษเจริญ

โรงเรียน ตชด.มิตรมวลชน  จ. จ.กาญจนบุรี

23

คุณวิทูร ภิรมย์โสภา

โรงเรียน ตชด.วิจิตรวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี

24

คุณคณพล จุฑามณี

โรงเรียน ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี

25

คุณRichard B Kalina

โรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี

26

คุณกาญจนา ชาญสง่าเวช

โรงเรียน ตชด.เฮงเค็ลไทย จ.กาญจนบุรี

27

คุณพรชัย เหลืองบริสุทธิ์

โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี

28

คุณศรีประภา  วิมลกิตติวัฒน์

โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี

29

คุณชินกฤต บุญนก

โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาห์ จ.กาญจนบุรี

30

คุณอนันต์ จงแก้ววัฒนา

โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี

31

คุณจันทร์ฉาย  กรรภิรมย์

โรงเรียน ตชด.บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี

32

คุณพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ

โรงเรียน ตชด.วัดสุธาสินี จ.กาญจนบุรี

33

คุณธีระ ชีโวนรินทร์

ศูนย์การเรียน ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล จ.กาญจนบุรี

34

คุณโอฬาร จวนเย็น

ศูนย์การเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค จ.กาญจนบุรี

35

คุณปริญญา มาสวัสดิ์

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านไกรเกรียง จ.กาญจนบุรี

36

ผศ.ดร. ชนกพร เผ่าศิริ

โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

37

คุณนุกูล อินทระสังขา

โรงเรียน ตชด.บ้านย่าซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

38

คุณเกษณี  ไทยจรรยา

โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์

39

ศ.ดร. สันติ  แม้นศิริ

โรงเรียน ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี

40

คุณจุฑามาส จิตต์เจริญ

โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี

41

รศ.ดร.จารุณี ควรพิบูลย์

โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

42

คุณอัญชลี ทัศนาขจร

โรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

43

คุณสุธิญา พัวประเสริฐ

โรงเรียน ตชด.บ้านคลองน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

44

คุณเทวัญ จันทร์วิไลศรี

โรงเรียน ตชด.บ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์

45

คุณณิชมน ธรรมรักษ์

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์

46

คุณปณต ถาวรังกูร

ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา จ.เพชรบุรี

47

คุณพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

โรงเรียน ตชด.บ้านโคกแสลง จ.สุรินทร์

48

คุณวรพนธ์ ชัยกีรติศักดิ์

โรงเรียน ตชด.บ้านซำปะโต จ.สุรินทร์

49

ดร.วิศรุต จันทร์ปรุง

โรงเรียน ตชดพีระยานเคราะห์  จ. จ.สุรินทร์

50

คุณอุดร จรรยาธรรม

โรงเรียน ตชด.บ้านรุน จ.สุรินทร์

51

คุณเกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม จ.สุรินทร์

52

ผศ.ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง

โรงเรียน ตชด.บ้านตาแตรว จ.สุรินทร์

53

คุณเสาวภาค สุขตระกูลเวศ

โรงเรียน ตชด.ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์ จ.บุรีรัมย์

54

คุณเสาวภาค สุขการะทุลเวช

โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ จ.สุรินทร์

55

คุณเอกพจน์ พรมพันธ์

ศูนย์การเรียน ตชด.ทรัพย์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์

56

คุณศักดิ์ สุวรรณฉาย

โรงเรียน ตชด.บ้านปากลา จ.อุบลราชธานี

57

คุณพรสิณี ดาราพงษ์

โรงเรียน ตชด.บ้านตาเอ็ม จ.อุบลราชธานี

58

คุณจักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด จ.อุบลราชธานี

59

คุณประนอม จันทรโณทัย

โรงเรียน ตชด.บ้านท่าแสนคูณ จ.อุบลราชธานี

60

ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ

โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ จ.ยโสธร

61

คุณรจนา โชติชัชวาลย์กุล

โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยฆ้อง จ.อำนาจเจริญ

62

คุณเจษฎา  เรืองสุริยะ

โรงเรียน ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร จ.อุบลราชธานี

63

คุณกาญจนา  สาครินทร์

โรงเรียน ตชด.ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ จ.อุบลราชธานี

64

คุณณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง

โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ จ.ศรีสะเกษ

65

ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์

ศูนย์การเรียน ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา จ.อุบลราชธานี

66

คุณสุภาพ ณ นคร

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา จ.อุบลราชธานี

67

คุณสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ

68

คุณอฑิตยา โรจนสโรช

ศูนย์การเรียน ตชด.พิทักษ์ปัญญา จ.อุบลราชธานี

69

คุณคนองเดช สมการ

ศูนย์การเรียน ตชด.เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) จ.อุบลราชธานี

70

คุณเทพจำนงค์ แสงสุนทร

โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยกระแสน จ.อำนาจเจริญ

71

คุณทวี  สีวิจี๋

โรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยา จ.นครพนม

72

คุณนลวัฒน์ บุญญาลัย

โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 จ.นครพนม

73

คุณศรีนวล ถนอมกุล

โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทรายเพ จ.นครพนม

74

คุณเยาวภา หล่อเจริญผล

โรงเรียน ตชด.บ้านหนองดู่ จ.นครพนม

75

คุณเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล

โรงเรียน ตชด.บ้านนาสามัคคี จ.นครพนม

76

พตอ.นพ.วรพันธุ์  เสาวรส

โรงเรียน ตชด.คอนราดเฮงเค็ล จ.นครพนม

77

คุณกุลธิดา เวทีวุฒาจารย์

โรงเรียน ตชด.ค็อกนิสไทยฯ จ.สกลนคร

78

คุณยงยุทธ ยุทธวงศ์

โรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานฯ จ.มุกดาหาร

79

คุณสุธีรวัฒน์ สมิงพราย

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านนากระเสริม จ.นครพนม

80

ดร.พิชัย สนแจ้ง

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านปากห้วยม่วง จ.นครพนม

81

คุณทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ศูนย์การเรียน ตชด.ใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) จ.มุกดาหาร

82

คุณอภิชาติ  ศรีภัย

โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง จ.เลย

83

รศ.ดร.ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยใ

โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า จ.เลย

84

คุณเสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์

โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม จ.อุดรธานี

85

คุณเฉลิม เรืองวิริยะชัย

โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล จ.เลย

86

ศ.ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์

โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ จ.บึงกาฬ

87

คุณชัยศิริ วงศ์คำ

โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด จ.เลย

88

คุณจรูญ จักร์มุณี

โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน จ.เลย

89

ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ

โรงเรียน ตชด.บ้านเมืองทอง จ.อุดรธานี

90

คุณหทัยชนก เนียมทรัพย์

โรงเรียน ตชด.บ้านวังชมพู จ.เลย

91

คุณสถาพร พรหมดีราช

โรงเรียน ตชด.บ้านหนองตะไก้ จ.บึงกาฬ

92

คุณดาลัด สุธาบัณฑิตพงศ์

โรงเรียน ตชด.บ้านนาแวง จ.บึงกาฬ

93

คุณทัศนีย์ บุญเติม

โรงเรียน ตชด.บ้านนาชมภู จ.อุดรธานี

94

คุณเกียรติคุณ กังวาลวงศ์ไพศาล

โรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ จ.เลย

95

คุณสุชาดา จูอนุวัฒนกุล

โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

96

คุณสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว จ.เลย

97

คุณชัชวลี กะลัมพะเหติ

โรงเรียน ตชด.บ้านคำชมภู จ.บึงกาฬ

98

คุณธรรมนูญ เพชรยศ

โรงเรียน ตชด.บ้านไทยเสรี จ.บึงกาฬ

99

คุณปวีณา ฆารไสว

โรงเรียน ตชด.ไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) จ.อุดรธานี

100

คุณอรรถวันท์ เกตุดาว

โรงเรียน ตชด.บุญธรรม1บุญพริ้ง จ.อุตรดิตถ์

101

คุณวันชัย โพธิ์พิจิตร

โรงเรียน ตชด.บ้านลาดเรือ จ.พิษณุโลก

102

คุณอรนาถ สุดเดียวไกร

โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งตะแบก จ.เพชรบูรณ์

103

คุณอานนท์ อาจศิริ

โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ จ.พิษณุโลก

104

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา

โรงเรียน ตชด.ยอดโพธิ์ทอง  จ.1อุตรดิตถ์

105

คุณธนะกุล วรรณประเสริฐ

โรงเรียน ตชด.บ้านรักไทย จ.พิษณุโลก

106

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

โรงเรียน ตชด.บ้านนุชเทียน จ.พิษณุโลก

107

คุณพลศิริ อิงตระกูล

โรงเรียน ตชด.บ้านดอยล้าน จ.เชียงราย

108

คุณรัชลิดา ลิปิกรณ์

โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย1พะเยา จ.เชียงราย

109

คุณทบ เสนีย์

โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย จ.เชียงราย

110

คุณเทียนชัย ภาณุสิทธิกร

โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 จ.เชียงราย

111

คุณศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง

โรงเรียน ตชด.บำรุงที่  จ. จ. จ.เชียงราย

112

ผศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน จ.พะเยา

113

คุณพรรณี เด่นรุ่งเรือง

โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต จ.เชียงราย

114

ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ

โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 จ.เชียงราย

115

คุณยุพา วัฒนกาญจนา

โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3 จ.น่าน

116

คุณสง่า พัฒนากิจสกุล

โรงเรียน ตชด.เฉลิมฉลอง 100ปีฯ จ.น่าน

117

คุณสุภักดิ์ มีสิทธิ์

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม จ.เชียงราย

118

รศ.ดร.นวลจันทร์ ชิตตะโสภณ

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก จ.เชียงราย

119

คุณดวงเดือน อ่อนน่วม

ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) จ.เชียงราย

120

น.พ.ธารา ตริตระการ

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านจะนู จ.เชียงราย

121

คุณปริศนา จริยวิทยาวัฒน์

ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา

122

คุณสุดาวรรณ เชยชมศรี

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยลู่ จ.น่าน

123

คุณรัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา

โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย

124

คุณนิตยา เจริญนิเวศนุกูล

โรงเรียน ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ จ.เชียงใหม่

125

คุณรจนา โชติชัชวาลย์กุล

โรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า จ.เชียงใหม่

126

คุณศึกษา รักวิทยาศาสตร์

โรงเรียน ตชด.เบญจมะ  จ.1เชียงใหม่

127

ร.ศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์

โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  จ. จ.เชียงใหม่

128

คุณสุภาวดี สุลละศร

โรงเรียน ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน

129

คุณพิทยา หลิวเสรี

โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ จ.เชียงใหม่

130

คุณปรียา วิริยานนท์

โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ลางิ้ว จ.แม่ฮ่องสอน

131

รศ.ดร.ธารารัตน์ ศุภศิริ

โรงเรียน ตชด.บ้านตุน จ.แม่ฮ่องสอน

132

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ลอง จ.เชียงใหม่

133

คุณทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร

โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่

134

คุณอุบล จำรูญรัตน์

โรงเรียน ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์  จ. จ.แม่ฮ่องสอน

135

ศ.เกียรติคุณถิรพัฒน์ วิลัยทอง

โรงเรียน ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ จ.เชียงใหม่

136

คุณศิริรัตน์ เสาพิพัฒน์

โรงเรียน ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 จ.เชียงใหม่

137

ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม จ.เชียงใหม่

138

คุณสมยศ วงศ์คำมูล

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านโตแฮ จ.แม่ฮ่องสอน

139

คุณสุปราณี ศรีวิชา

โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี จ.เชียงใหม่

140

พลเรือตรี ดร.ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์

โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ จ.เชียงใหม่

141

คุณสุธิตา ตั้นสุวรรณ

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านโกแประ จ.แม่ฮ่องสอน

142

คุณอุดม พูลเกษ

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านปอหมื้อ จ.แม่ฮ่องสอน

143

คุณนรินทร์ สิริกุลรัตน์

โรงเรียน ตชด.๙๐๕ จ.แม่ฮ่องสอน

144

อ.ดร.รักเดียว เมืองมา

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านดอยแสง จ.แม่ฮ่องสอน

145

รศ.ดร.ชื่นจิต บุญเกิด

ศูนย์การเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ จ.แม่ฮ่องสอน

146

คุณสุพัตรา สุขสันติกาล

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านวาทู จ.แม่ฮ่องสอน

147

ศ.ดร.เสาวรภย์ ลิ้มเจริญ

โรงเรียน ตชด.บางกอก เวฟ แชร์ริตี้ จ.เชียงใหม่

148

รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านแม่เหลอ จ.แม่ฮ่องสอน

149

รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยโป่งเลา จ.แม่ฮ่องสอน

150

คุณธันยพร จันท์แสนโรจน์

ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยมะโอ จ.แม่ฮ่องสอน