ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

     
 

 รศ. ดร.นัทธี  สุรีย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 รศ. ดร.ธีรศักดิ์  โรจนราธา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

     

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา

     
   

 

นายทัชพงษ์  จันทร์ลี  

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

   
     

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

     
 

 

นายขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 

 

นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

     

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา

     
         

 

นางสิริรัตน์ แก้วทองประคำ เดชกมล

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

 

 

นายธัชวุฒิ กงประโคน

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

 

 ประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2564