ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 14


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8 –12 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภันฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ลงทะเบียนแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/9rG6KtUquqZwsjXR6  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2565

กำหนดการ

การเตรียมตัว

แผนที่

มาตราการความปลอดถัยในการเข้าร่วมกิจกรรม