ข่าวสาร

ประกาศผลคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


ผลการคัดเลือก

ผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

***********************************************

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมสะอาด

รหัส

ชื่อผลงาน

สถาบัน

ST-01

R2GO 4.0 (อาทูโก สี่จุดศูนย์)

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ST-02

กระบวนการผลิตและเครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ST-03

การดูดซับ และปฏิกิริยาของน้ำตาลกลูโคส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ST-04

อิฐจีโอพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยพอลิโพรพิลีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  

ST-05

Vibrapaster

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ST-06

Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia

มหาวิทยาลัยบูรพา

ST-07

Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ST-08

BLISS หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ST-09

Bee nuc be natural

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ST-10

Struvite Fertilizer for the Sustainable Future (SFSF)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ST-11

miniFluScope

มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  ระดับปริญญาตรี/ปวส.

รหัส

ชื่อผลงาน

สถาบัน

SE-01

Fitness Innovative Trainer

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

SE-02

เทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 

SE-03

ปิงปองมือ (Hand Table Ball; HTB)

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 

SE-04

V-Exercise

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  ระดับมัธยมปลาย/ปวช.

รหัส

ชื่อผลงาน

สถาบัน

SES-01

สนามฟุตบอลเด็กเล่น

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

SES-02

FITBELT

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

SES-03

เครื่องออกกําลังกาย “ HARD WAY POWER FIT”

โรงเรียนประชาวิทย์ จังหวัดลําปาง

SES-04

อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

 

****หมายเหตุ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

ภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งจดหมายและกำหนดการให้ท่านอีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

ดาวน์โหลดกำหนดการ