ข่าวสาร

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2561


โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ประจำปี พ.ศ. 2561

          เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูที่รักความก้าวหน้าในการสอนสามารถคิดและใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการศาสตร์พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ละมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ดังนั้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ประจำปี  โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของแต่ละปี

ผู้มีสิทธิสมัคร  ครูสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวม 4 ระดับ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 30 เมษายน 2561 และปัจจุบันยังปฏิบัติการสอนด้านวิทยาศาสตร์
  2. มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ และเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาหรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป
  3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น

การสมัคร  การสมัครเข้าร่วมโครงการสรรหา “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ มี 2 วิธี ดังนี้

  1. สมัครได้ด้วยตนเอง
  2. หน่วยงานที่สังกัดเสนอให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ

วิธีการสมัคร

  1. ส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน เพื่อขอรับการสรรหาเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด
  2. ส่งแบบรายงานไม่เกิน 10 หน้า A4 โดยตนเองหรือโดยหน่วยงานที่สังกัด
  3. จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ถึง

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 

ผู้สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด)

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 61

แบบรายงานข้อมูลประวัติ word/pdf