ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 12


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8-12  มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ลงทะเบียนแบบตอบรับออนไลน์ ได้ที่ http://bit.ly/36yYzzL ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

 

ตารางกิจกรรม

การเตรียมตัวของเยาวชนค่าย

แผนที่