ข่าวสาร

โครงการสมาชิกสมาคมฯ มอบสิทธิ์การรับวารสารให้โรงเรียนห่างไกล


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมโครงการกระจายความรู้สู่พื้นที่ห่างไกล ด้วยการตอบรับวารสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์และมอบสิทธิ์การรับเล่มวารสารของท่าน เพื่อส่งให้โรงเรียนในชนบทห่างไกล ไม่มีอินเตอร์เน็ทดีๆ ในรอบแรกของการดำเนินการโครงการนี้ได้มีสมาชิกที่แจ้งความจำนงร่วมเจตนารมณ์นี้ด้วยกันทั้งหมด 150 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

มอบวารสารให้

1

คุณน้ำเติม  จองเฉลิมชัย

โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง จ.จันทบุรี

2

คุณสมพิศ บุณยเนตร

โรงเรียน ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จ.จันทบุรี

3

คุณยอดธง สิงหเดชวีระชัย

โรงเรียน ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ จ.จันทบุรี

4

คุณอุษา สุทธินาค

โรงเรียน ตชด.บ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

5

ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล

โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว จ.จันทบุรี

   

รายชื่อเพิ่มเติม

          

          สมาชิกที่สนใจมอบสิทธิ์การรับเล่มวารสารของท่านให้โรงเรียนในชนบทห่างไกล โปรดติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ อีเมล์ contact@scisoc.or.th หรือ ทางโทรศัพท์ 097-0123579