ข่าวสารสมาคมฯ

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

อ่านต่อ...

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมสมาคมฯ, กิจกรรมสาขา, ประกาศสมาคมฯ

เพื่อเป็นการยกย่อง  และให้กำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์  ผู้ที่มีความสามารถในการสอนนักเรียนและนักศึกษา  ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวน  (Scientific  Inquiry)  หรือสะเต็มศึกษา  (STEM  Education  ให้มีความสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ  ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์  มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้า  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รู้คุณค่าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำมาใช้ในการสอนแล้วเกิดประโยชน์แก่นักเรียน และนักศึกษา ดังนั้นสาขาครูวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำ   โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ประจำปี  โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525  จนถึงปัจจุบัน  เรียกว่า   “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี

ผู้มีสิทธิสมัคร

ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 30 เมษายน 2560 และปัจจุบันยังปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์

2. มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวน หรือสะเต็มศึกษา เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาหรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป

3. เป็นผู้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น (ทั้งนี้ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในระดับประเทศมาก่อน)

 ขั้นตอนหรือวิธีการสมัคร

1. เขียนแบบรายงานข้อมูลประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อรับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด

2. ส่งแบบรายงานในข้อ 1 ความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4

3. ติดต่อสอบถาม ภายในวันที่ 30  เมษายน  2560 โดยจ่าหน้าซอง

ส่ง สาขาครูวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท  เขตปทุมวัน    กรุงเทพฯ  10330โทรศัพท์  02-252-7987 โทรสาร 02-252-4516

ผู้สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นครูวิทยา ศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด)

ประกาศสาขาครูวิทยาศาสตร์

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 60

แบบรายงานข้อมูลประวัติ word/pdf

อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2560


โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

ประจำปี พ.ศ.2560

............................................

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2560 โดยการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  เป็นการประกวดกิจกรรมเด่นของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั้ง 11 ชุมนุม ใน 2 สาขา คือ สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ สำหรับปีนี้สามารถส่งผู้แทนชุมนุมเข้าประกวดได้ 3 คน และ เปิดโอกาสในการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมชุมนุมฯ อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ที่กำหนด

โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

 1. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ำชุมนุมกันโดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทำ นิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด
 2. ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้นๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
 3. นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นำเสนอ
 4. นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถ ประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน 
 5. อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
 6. โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวด ต้องส่งใบสมัครพร้อมรายงานจำนวน 12 เล่มไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ฯ ในปีนี้สมาคมวิทยาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนส่งคลิปวิดีโอ  หนังสั้น  หรือสื่อแอนิเมชัน  ความยาวไม่เกิน  3  นาที  ที่สื่อให้เห็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมชุมนุม  ซึ่งคลิปวิดีโอ/หนังสั้น/สื่อแอนิเมชันนี้  จะไม่มีส่วนในการให้คะแนน  แต่เป็นการนำร่องสำหรับการประกวดในปีต่อไป  โดยทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะนำคลิปวิดีโอ/หนังสั้น/สื่อแอนิเมชัน  ที่มีการตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์และความถูกต้องทางวิชาการแล้ว  ประชาสัมพันธ์ให้ทางเฟสบุ๊คของ  “กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ”
 7. หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์

 กำหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG

ระยะเวลา

กิจกรรม

30 มิถุนายน พ.ศ.2560

หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 12 เล่ม เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น(พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th

25-27 สิงหาคม พ.ศ.2560

- การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 

อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17


อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 43


อ่านต่อ...

ประกาศผลคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG


อ่านต่อ...

ประกาศผลคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


ผลการคัดเลือก

ผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

***********************************************

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมสะอาด

รหัส

ชื่อผลงาน

สถาบัน

ST-01

R2GO 4.0 (อาทูโก สี่จุดศูนย์)

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ST-02

กระบวนการผลิตและเครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ST-03

การดูดซับ และปฏิกิริยาของน้ำตาลกลูโคส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ST-04

อิฐจีโอพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยพอลิโพรพิลีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  

ST-05

Vibrapaster

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ST-06

Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia

มหาวิทยาลัยบูรพา

ST-07

Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ST-08

BLISS หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ST-09

Bee nuc be natural

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ST-10

Struvite Fertilizer for the Sustainable Future (SFSF)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ST-11

miniFluScope

มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  ระดับปริญญาตรี/ปวส.

รหัส

ชื่อผลงาน

สถาบัน

SE-01

Fitness Innovative Trainer

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

SE-02

เทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 

SE-03

ปิงปองมือ (Hand Table Ball; HTB)

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 

SE-04

V-Exercise

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  ระดับมัธยมปลาย/ปวช.

รหัส

ชื่อผลงาน

สถาบัน

SES-01

สนามฟุตบอลเด็กเล่น

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

SES-02

FITBELT

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

SES-03

เครื่องออกกําลังกาย “ HARD WAY POWER FIT”

โรงเรียนประชาวิทย์ จังหวัดลําปาง

SES-04

อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

 

****หมายเหตุ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

ภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งจดหมายและกำหนดการให้ท่านอีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2560


ประกาศผล

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา

 

 ประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ใบสมัครสมาชิก สมาคมฯ


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 10


โครงการ Thai Science Camp

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561

***********************************************

Thai Science Camp เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Asian Science Camp ซึ่งประเทศไต้หวันได้จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2550 ที่กรุงไทเป  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.มีพระดำริว่าควรเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมประเภทนี้อย่างกว้างขวางขึ้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิ สอวน.จึงรับสนองพระดำริ โดยจัด Thai Science Camp ขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมปลายอย่างมาก และ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้จัด Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • อายุไม่เกิน 18 ปี
 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 5 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คะแนนเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp มาก่อน
 • มีความสนใจและความพร้อมในการร่วมกิจกรรมของค่าย
 • มีความสามารถในการสื่อสารในระดับดีและมีความกล้าแสดงออก
 • มีหนังสือแสดงผลการเรียน
 • มีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10
 • มีหนังสืออนุญาตจากโรงเรียนให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10
 • หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น ภาพถ่าย เกียรติบัตร (ไม่เกิน 5 อย่าง )

หมดเขตรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม 0-2218-5245, 0-2252-7987

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดผู้สมัคร

ใบสมัคร doc/pdf

หนังสือรับรอง doc/pdf

อ่านต่อ...

ปรับอัตราค่าสมัครสมาชิก สมาคมฯ

ประกาศสมาคมฯ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ปรับอัตราค่าบำรุงสมาชิกใหม่  ดังนี้

ประเภทสมาชิก  ค่าสมาชิกเดิม  ค่าสมาชิกใหม่
สมาชิกสามัญ/สมทบตลอดชีพ 1,500 2,500
สมาชิกนิติบุคคล 500 1,000
สมาชิกสามัญ/สมทบรายปี 300 500

 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายThai Science Camp ครั้งที่ 10


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ ­9–13 มีนาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบตอบรับไปยัง E-mail : sciencecampnsm@gmail.com  ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์) ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

ตารางกิจกรรม

การเตรียมตัวของเยาวชนค่าย

แผนที่

แบบตอบรับ word/pdf

billpayment สำหรับโรงเรียนสาธิตหรือสังกัดเอกชน

อ่านต่อ...

System Dynamics Modeling and Group Model Building


อ่านต่อ...

IUBMB Advanced School 2018 Frontiers in Infection-Associated Cancer


อ่านต่อ...

The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology


อ่านต่อ...