ข่าวสารสมาคมฯ

หมวดหมู่: ทั้งหมด

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


อ่านต่อ...

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560


อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2560


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 43


อ่านต่อ...

ประกาศผลคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG


อ่านต่อ...

ประกาศผลคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2560


อ่านต่อ...

กำหนดการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ฯ ครั้งที่ 13


อ่านต่อ...

ใบสมัครสมาชิก สมาคมฯ


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 10


อ่านต่อ...

ปรับอัตราค่าสมัครสมาชิก สมาคมฯ


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายThai Science Camp ครั้งที่ 10


อ่านต่อ...

System Dynamics Modeling and Group Model Building


อ่านต่อ...

The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology


อ่านต่อ...

IUBMB Advanced School 2018 Frontiers in Infection-Associated Cancer


อ่านต่อ...

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2561


โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

ประจำปี พ.ศ.2561

............................................

      สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2561 โดยการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  เป็นการประกวดกิจกรรมเด่นของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั้ง 11 ชุมนุม ใน 2 สาขา คือ สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ การประกวดกิจกรรมชุมนุมในปีนี้ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด โดยให้ส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สื่อให้เห็นองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สังเกตเห็น หรือพฤติกรรมที่ได้จากการทำกิจกรรมเด่นในรูปของภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีทัศน์ พร้อมคำบรรยาย ประกอบด้วยเสียง หรือตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบไฟล์  . mp4 เท่านั้น  หากมีการใช้ภาพ เพลง ดนตรี ที่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญา ต้องมีการแจ้งแหล่งที่มา และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์

      โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

      แต่ละชุมนุมต้องทำกิจกรรมตามหนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเด่นควรเป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันทำในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

1) แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ำชุมนุมกันโดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทำนิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด

2) ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้นๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

3) นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นำเสนอ      

4) นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน  

5) อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม

6) โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ง

(1) ใบสมัครพร้อมรายงานจำนวน 10 เล่ม (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ)

(2) บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 pt และ

(3) คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที สื่อให้เห็นองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สังเกตเห็น หรือพฤติกรรมที่ได้จากการทำกิจกรรมเด่นในรูปของภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีทัศน์ พร้อมคำบรรยาย ประกอบด้วยเสียงหรือตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบไฟล์ . mp4 เท่านั้น  หากมีการใช้ภาพ เพลง ดนตรี ที่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญา ต้องมีการแจ้งแหล่งที่มา และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์

7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์

 กำหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG

ระยะเวลา

กิจกรรม

29 มิถุนายน 2561

  หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 10 เล่ม เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

26 กรกฏาคม 2561

  แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

  ในพระบรมราชูปถัมภ์  http://www.scisoc.or.th

24 - 26 สิงหาคม 2561

  - การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

  - ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 

 ** โครงการการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG

 ** รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

 ** การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG Word/PDF

 

อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 (พ.ศ.2561)


อ่านต่อ...